โครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี2566

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  กองพัฒนานักศึกษา  โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาจัดโครงการพัฒนา Soft skills ให้กับนักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด รณรงค์ต่อต้านบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี2566 โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้กับนักศึกษาให้ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด

 

 

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/19I3F5oELti-O0AZoZC6pRv5f02P-jUuy?usp=sharing