มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้นำหัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 และประชุมแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและวิศวกรสังคม ร่วมกับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประชุมหารือเรื่องปัญหาและแนวทางการพัฒนานักศึกษา สู่การเป็นวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา