กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 6 ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิศวกรสังคม รุ่นที่…

โพสต์โดย กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2024