การประเมินและคัดเลือก นศ.เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ม.ราชภัฏสกลนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วย สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยแบ่งสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหรือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในแต่ละภูมิภาคแบ่งเป็นสถานศึกษาออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามจำนวนของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2567 มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 15 คน

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2024