ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

โครงการทุนการศึกษาเงินบริจาคเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

     💡 Download

ทุนการศึกษาอาจารย์ ดร.ภัทร์ศินี แสนสำแดง  💡 Download

ทุนการศึกษา “คนดี มีจิตสาธารณะ” ประจำปีการศึกษา 2567  💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

นำส่งเอกสารได้ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ

Full Screen
Full Screen