มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Action (MOA) ขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Action (MOA) ขับเคลื่อนโครงการมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรม ทีเค.พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนองค์กรตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงาน จากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายฯ