ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)

วิธีการสมัคร

📌 ให้นักศึกษาดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่นักศึกษาต้องการสมัคร

➡ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ทุนต่อเนื่อง)

     💡 Download

📌 กรอกเอกสารใบสมัครและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบให้เรียบร้อย

นำส่งเอกสารได้ที่งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 1ในวันเวลาราชการ

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
2. มีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. เป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียร
5. เป็นคนดี กิจกรรมดี มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เชิงประจักษ์ให้แก่ผู้อื่น ชุมชน ท้องถิ่นมหาวิทยาลัย หรือประเทศชาติ
6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด ยกเว้น การกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา

หลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับทุน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
2. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน  1 แผ่น
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับทุน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  1 แผ่น
4. ระเบียนสะสมผลการเรียนทุกภาคเรียนที่ผ่านมา จำนวน 1 แผ่น
(กรณีนักศึกษา ปี 1 ให้แนบระเบียนสะสมผลการเรียนของมัธยมศึกษาปีที่ 6)
5. ข้อมูลประวัติกิจกรรมดีและจิตสาธารณะ                                            
6. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม/Transcript กิจกรรม (ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
7. เรียงความเกี่ยวกับสภาพครอบครัว และเหตุผลความจำเป็นที่ขอรับทุนการศึกษา
8. ภาพถ่ายบ้านที่เห็นตัวบ้านทั้งหมด โดยมีผู้สมัครพร้อมผู้ปกครองหรือผู้อุปการะอยู่ในภาพ
9. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา