หัวข้อข่าว

โครงการเตรียมตัวสําเร็จการศึกษาและเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ และสภานักศึกษาภาคปกติและนายกสโมสรคณะ

กิจกรรมประกวดหนุ่ม-สาว วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี”

BN-กยศ

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิศวกรสังคม

ประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. กรอ.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมฤทธิบัตร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน