📌กองพัฒนานักศึกษา : โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2565

เผยเเพร่เมื่อ 295 เข้าชม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565  ณ โถงล่างหอประชุมมหาวชิราลงกรณ  อาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานเปิดโครงการ เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565  เพื่อแสดงผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรม ภายใต้สังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานกิจกรรมฯและเพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้สมัครเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ มีชมรมสังกัดองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ทั้งสิ้น 28 ชมรม แบ่งเป็นชมรมในด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านกีฬาและนันทนาการ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ และด้านศิลปวัฒนธรรม