📌กองพัฒนานักศึกษา : พิธีไหวครู นักศึกษา ภาค กศ.ป.

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมจามจุรี 1 โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู”  ให้กับนักศึกษาภาค กศ.ป. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู” โดยมีอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมเพื่อให้นักศึกษาภาค กศ.ป. ได้แสดงออกถึงการน้อบน้อมต่อครู อาจารย์ผู้สอน พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ภาค กศ.ป. อีกด้วย