กองพัฒนานักศึกษา : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”

เผยเเพร่เมื่อ 355 เข้าชม

งานบริหารทั่วไป  กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี และการทำงานเป็นทีม”  ระหว่างวันที่ 19 –  20  สิงหาคม  2565 ณ โรงแรมฟอจูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม  โดยในระหว่างกิจกรรม มีวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีราธาร  ศรีมหา  บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทักษะสำคัญสำหรับการทำงานในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง”  และกิจกรรมอบรมในหัวข้อ”เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ดี  และการทำงานเป็นทีม” วิทยากรโดย คุณคณิศร์ บุญยง  ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น