การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

วันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา  ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”  โดยงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน และรับนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่งมีผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย