โครงการพัฒนา soft skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร จัดอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1   โครงการพัฒนา Soft Skills ให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ โรงอาหารหลังอาคารภูพานเฮาส์1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และอาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วม  การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 13-15 มกราคม 2566 (3 วัน) ซึ่งมีกิจกรรมที่จะพัฒนา Soft Skill เพื่อเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ให้กับนักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร ที่เข้าร่วมกว่า 100 คน