รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ มณฑลพิธี ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

สำหรับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี ถือเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี ได้รับชัยชนะประกาศอิสรภาพ มีเอกราชในราชอาณาจักร จนเป็นผืนแผ่นดินประเทศไทย ให้เป็นมรดกตกทอดถึงคนไทยในปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิต ธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย ถือได้ว่าเป็นภารกิจอันสำคัญยิ่ง ที่ทหารทุกนายจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย