หอพักนักศึกษาจัดโครงการ ค่ายคนดีจิตสาธารณะนักศึกษาหอพัก

หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการค่ายคนดีจิตสาธารณะนักศึกษาหอพัก เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ บ้านหนองโดกสามัคคี  ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยมี อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา  ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ เข้าร่วม