กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมหัวหน้างานภายในกองพัฒนานักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.วินิธา พานิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม  มีวาระการประชุมคือการสรุปการดำเนินงานและเสนอแผนงานของแต่ละงานภายในกองพัฒนานักศึกษา