กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล กองพัฒนานักศึกษา นางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ได้ให้การต้อนรับ คณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตสุขภาพที่ 8  จากกรมสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี  เพื่อประชุมและร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการดูแลนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีหัวหน้างานของกองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และผู้แทนจากโรงพยาบาลสกลนคร ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย