หน่วยหอพักนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านสวัสดิการนักศึกษาหอพัก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566  หน่วยหอพักนักศึกษา งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำโดยอาจารย์ ดร.พรเทพ สเถียรนพเก้า รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าศึกษาดูงานด้านสวัสดิการนักศึกษาหอพัก  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานหอพักต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร