ประชุมคณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีอาจารย์ ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานอนุกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงาน เสนอแนวทางเกี่ยวกับแผนของมหาวิทยาลัย โดยผ่านทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นคณะกรรมชุดใหญ่ที่จะเสนอแนวทางการหารือต่อมหาวิทยาลัยฯ