กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบมเชิงปฏิบัติการ Upskills ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบมเชิงปฏิบัติการ Upskills ให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคม ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านางอย อำเภอเต่างอย วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาวิศวกรสังคมมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือ และเกิดทักษะผ่านการฝึกใช้เครื่องมือในการทำความเข้าใจชุมชนในพื้นที่โครงการในพระราชดำริได้