งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 ชั้น 1  งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565  มีอาจารย์ ดร. พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม  โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามดารกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการเตรียมการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2566 นี้