กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ ๘- ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเกล้า รองอธิการบดี ได้นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมประชุมสัญจรระหว่างมหาวิทยาลัยในสมาชิกอธิการบดีแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ.ครั้งที่๒/๒๕๖๖ Student Development Paradigm Shift พร้อมกันนี้ยังได้เข้าศึกษาดูงานด้านงานกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานร่วมกันเพื่อนำมาพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1VHby9NML-UeizMRKyViHu4sWp-x_rUDn?usp=sharing