กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis)

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแซนดูว์ จังหวัดจันทบุรี กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาองค์กร หลังจากได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจการนักศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวานที่ผ่านมา เพื่อค้นหาปัจจัยเชิงบวก ปัจจัย เชิงลบ และจัดลำดับความสำคัญ และทำการวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการสร้างกลยุทธ์ฯให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของทั้ง 6 งานของกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนค้นหาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป