โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3  งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและให้แนวนโยบายการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในโอกาสนี้ งานบริหารทั่วไป ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทำแผนคือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ภาพเพิ่มเติม >> https://drive.google.com/drive/folders/1ngftDlpBo3E5xBHNZhGOadB0LNLmMJaS?usp=sharing