กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

เมื่อวัที่ 11 สิงหาคม 2566  งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย ณ ห้องกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อาคาร 20 ชั้น 3 โดยนางวาสนา  จักรศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ  และกล่าวรายงานโดย นายวุฒิชัย ไชยพร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงวินัยจราจรในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

 

 

ภาพเพิ่มเติม >>https://drive.google.com/drive/folders/10s1Eb6wfqoioS60BGnF6Kds0pVOM9LZc?usp=sharing