ประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา จัด การประชุมประธานและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งกีฬานักศึกษา กีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 โดยได้ปรึกษาหารือการตั้งงบประมาณของแต่ละฝ่ายในจัดการแข่งขันกีฬา