ข่าวสารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวสารหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

ข่าวแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/ศิษย์เก่า

ข่าวงานอนามัยและสุขาภิบาล

ปฏิทินการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา

รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ธีราธาร ศรีมหา
ปฏิทิน ผศ.ธีราธาร ศรีมหา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

นางวาสนา จักรศรี

LikeBox

อธิการบดี มรสน. ประกาศเจตจำนงสุจริตฯ
รณรงค์วินัยจราจร
คู่มือกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560-2564
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ4ปีพ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2559- 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

วีดีโอแนะนำ

แนะนำกองพัฒฯ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
หางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ