• สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  •      

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680   ถนนนิตโย   ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร./โทรสาร  0-4274-3854    Website : http://sdd.snru.ac.th  E-mail : sdd@snru.ac.th