หัวข้อข่าว

ประชุมชี้แจงการกู้ยืม กยศ. กรอ.

โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมและเปิดบ้านวันชาวหอ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักใน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นสมาชิกเครือข่ายหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

BN-กยศรวมใจบริจาคโลหิต

กำหนดการเซ็นสัญญากู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) รายเก่าย้ายสถานศึกษาและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

แนวปฏิบัติการส่งสัญญากู้ยืม

ขั้นตอนการกรอกสัญญากู้ยืม 2563

แจ้งให้ส่งใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563

แจ้งให้มารับสมุดบัญชีกรุงไทย