ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

วิสัยทัศน์การพัฒนานักศึกษา

“บัณฑิตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่พึงประสงค์แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 18 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร “วิศวกรสังคม” ปี 2567

 18  กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพนักศึกษาและบุคลากร (เต้นแอโรบิกแดนซ์)ทุกวันพฤหัสบดี เริ่ม18 ม.ค.-4 เม.ย. 67

 20   โครงการเปิดบ้านวันชาวหอ

 25  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ ม.เกษตรฯกำแพงแสน

 26-28  โครงการค่ายหอพักนักศึกษาจิตสาธารณะอาสาพัฒนา

 30  จัดทำแผนการดำเนินงานศิษย์เก่า

 2  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการร้านค้า

 2-4  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 1 (คณะวจ.)

 8-10  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 9-11  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 2 (คณะครุ)

 13-15  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 3 (คณะวิทย์)

 12-17  การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ “ห้วยทรายเกมส์” ครั้งที่ 43

 16,18-19  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 4 (อุต/เกษตร)

 19-22  โครงการผ้าป่าบุญกองข้าว

 20-22 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วิศวกรสังคม” รุ่นที่ 5 (คณะมนุษฯ)

 20  เลือกตั้งนายกองค์การฯ สภานักศึกษา และนายกสโมสร ปี 2567

 22   บริจาคโลหิต

 28   ประชุม เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า

 29  อบรมแกนนำนักศึกษาด้านสุขภาวะทางเพศ

 8  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2567

11-15 ตรวจสุขภาพบุคลากร ณ รพ.สกลนคร

14-15 / 18-22 ตรวจสุขภาพบุคลากร ณ โถงชั้น 1 อ.20 

 20 ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

 23-24  อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา

     อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วิศวกรสังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้กับอาจารย์และบุคลากร

 24-26  โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา และการพัฒนา Soft skills
ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีการศึกษา 2567

 30 เม.ย.-1พ.ค.    ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2566

 1-3  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

 1-6  สัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

 6-7  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ปีการศึกษา 2567

 18-19  อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยและสุขาภิบาล

 24  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอัคคีภัยหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 27-28  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

 28 โครงการการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะชีวิตที่ดีอยู่ได้อย่างมีความสุข

 28 โครงการศิษย์เก่าเล่าเรื่อง

 29 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับคณะ ภาคปกติ ปี 2567

30-31 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2567

 4  เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2567 นักศึกษา ภาคปกติ

4-10 ยื่นสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ร.ด. ปี 4- 5 

 9-11  โครงการจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมหอพักนักศึกษา

     การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น

     ยื่นเอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ

     กิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน”

     บายศรี รับขวัญน้องใหม่

    พิธีเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    พิธีไหว้ครู ระดับมหาวิทยาลัย

 28  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รัชกาลที่ 10 (ร่วมงานกับจังหวัด) หอประชุม มวก.

 31   กีฬาสานสัมพันธ์นักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

     โครงการเปิดโลกกิจกรรม สมัครสมาชิกชมรม

 12  วันแม่แห่งชาติ (ร่วมงานกับจังหวัด) หอประชุม มวก.

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มี.ค. 67
**กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบประเมินความพึงพอใจ

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิจกรรม

ด้านส่งเสริมทักษะแห่งอนาคต ทักษะดิจิตอล ทักษะวิศวกรสังคมและการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

หน่วยกิจกรรม

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์

หน่วยกิจกรรม

ด้านส่งเสริมจิตสาธารณะ การบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม

หน่วยกิจกรรม

ด้านส่งเสริมทักษะกีฬา นันทนาการ และการรักษาสุขภาพ

หน่วยกิจกรรม

ด้านส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยกิจกรรม