ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่อ […]

Read more